Εργαστήριο Τεχνολογίας Σωματιδίων και Αερολυμάτων - Σύνδεση