Εργαστήριο Τεχνολογίας Σωματιδίων και Αερολυμάτων - Προγράμματα

Προγράμματα

Τα ερευνητικά προγράμματα του εργαστηρίου ξεπερνούν τα 15 εκατομύρια ευρώ (1996-2013), αρκετά από τα οποία χρηματοδοτούνται από ανταγωνιστικά ερευνητικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τα παρακάτω:

Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα

Διάρκεια

Renewable Power Generation by Solar Particle Receiver Driven Sulphur Storage Cycle (Pegasus) 2016-2020
Understanding and measuring SUb-23 nm particle emissions from direct injection engine sincluding REAL driving conditions (SUREAL-23) 2016-2019
Chemistry of Smart Energy Carriers and Technologies (SMARTCATS) 2015-2019
Electrolyte, Cathode and Anode Improvements for Market-near Next-generation Lithium Ion Batteries (eCAIMAN)
 2015-2018
Development of Auxiliary Power Unit for Recreational yachts (PURE) 2013-2015
Thermochemical HYDROgen production in a SOLar monolithic reactor:construction and operation of a 750 kWth PLANT (HYDROSOL-PLANT) - Coordinator: APTL 2013-2016 
 Biogas robust processing with combined catalytic reformer and trap (BIOROBUR) 2012-2016 
The European SOLAR Research Infrastructure for Concentrating Solar Power (EU-SOLARIS) 2012-2016
Advanced Multifunctional Reactors for Green Mobility and Solar Fuels (ARMOS)
Συντονιστής: Α.Γ. Κωνσταντόπουλος
2011-2016
Fully Artificial Photo-Electrochemical Device for Low Temperature Hydrogen Production (ArtipHyction)
2012-2015
Redox Materials-based Structured Reactors/Heat Exchangers for Thermo-Chemical Heat Storage Systems in Concentrated Solar Power Plants (Restructure) 2011-2015
Unlocking APTL’s Scientific and Technological Research Potential in Green Mobility (APT-STEP)
Συντονιστής: Α.Γ. Κωνσταντόπουλος
2012-2015
High Temperature Thermal Energy Storage by Reversible Thermochemical Reaction (STORRE) 2012-2015
New Method for Superior Integrated Hydrogen Generation System 2+ (Nemesis2+)
2012-2015
Hybrid Commercial Vehicle (HCV) 2010-2013
Clean European Rail-Diesel (CleanER-D)
2009-2013
Scale Up of Thermochemical Hydrogen Production in a Solar Monolithic Reactor: a 3rd Generation Design Study (Hydrosol 3D)
Συντονιστής: ΕΤΕΣΑ
2009-2012
Technologies for Synthesis, Recycling and Combustion of Metallic Nanoclusters as Future Transportation Fuels (COMETNANO) 2009-2012
Aerosol Technologies and Hierarchical Assembly/ Manufacturing for Advanced Nano-Structured Porous Materials (ATLANTIS) 2007-2011
Materials and Components for Hydrogen Production by Sulphur Based Thermochemical Cycles (HYCYCLES) 2008-2011
Innovative Particle Trap System for Future Diesel Combustion Concepts (IPSY) 2007-2011
Highly Integrated Combustion Electric Propulsion System (HI-CEPS) 2006-2010
Safe, Integrated & Controlled Production of High-Tech Multifunctional Materials and their Recycling (SAPHIR) 2006-2010
Hydrogen from Solar Thermal Energy: High Temperature Solar Chemical Reactor for Co-production of Hydrogen & Carbon Black from Natural Gas Cracking (SOLHYCARB) 2006-2010
Tailored On-board Activated Agents Production for Exhaust Aftertreatment Performance Enhancement (TOP-EXPERT) 2006-2009
Post-treAtment for the next Generation Of Diesel Engines (PAGODE)
2006-2009
Solar Hydrogen via Water Splitting in Advanced Monolithic Reactors for Future Solar Power plants (HYDROSOL II)
Συντονιστής: ΕΤΕΣΑ
2005-2009
New Method for Superior Integrated Hydrogen Generation System (NEMESIS) 2005-2008
Solar Steam Reforming of Methane Rich Gas for Synthesis Gas Production (SOLREF) 2004-2007
Infrared Microsystem for Polluting Emission Control on Cars 2 (IMPECC2) 2003-2005
Catalytic Monolith Reactor for Hydrogen Generation from Solar Water Splitting (HYDROSOL)
Συντονιστής: ΕΤΕΣΑ
2002-2005
Simulation Tool for Dynamic Flow Analysis in Foam Filters (STYFF-DEXA)
Συντονιστής DEXA Cluster: ΕΤΕΣΑ
2002-2005
Multidisciplinary Approach for Airborne Pollutant Health Related Issues: Modelization with Combustion Engine Exhausts (MAAPHRI) 2002-2005
Coated Sintered Metal Trap (COMET) 2002-2005
Smart NOx Abatement Systems for Next Generation Environmental Technologies (SMART) 2002-2005
Integrated Material and Information Technologies for Novel Emission Control Systems (IMITEC)
Συντονιστής: ΕΤΕΣΑ
2002-2005
Flow simulations on-demand using grid computing (FLOWGRID) 2002-2004
Pre-Normative Work on Sampling and Testing of Solid Biofuels for the Development of Quality Assurance Systems (BIONORM) 2001-2004
System Level Optimisation and Control Tools for Diesel Exhaust Aftertreatment (SYLOC-DEXA)
Συντονιστής DEXA Cluster: ΕΤΕΣΑ
2000-2003
Advanced Regeneration Technologies for Diesel EXhaust Particulate Aftertreatment (ART-DEXA)
Συντονιστής DEXA Cluster: ΕΤΕΣΑ
2000-2002
Particulate Size and Composition Measurements for Diesel Exhaust Aftertreatment (PSICO-DEXA
Συντονιστής DEXA Cluster: ΕΤΕΣΑ
2000-2002
Development of Innovative Instrumental Techniques for Coal Combustion (DITEC) 1999-2002
Advanced Solar Volumetric Air Receiver for Commercial Solar Tower Power Plants (SOLAIR) 1999-2002
Multi-Wavelength Sensor for Sub-Micron Particle Analysis (MULTISENS) 1999-2001
Functionalized Ceramic Membrane Filter for Highly Efficient Soot Particle Removal (CERFIL) 1998-2000
Compact Hot Gas Clean-up System for Particulate Removal (HOTGASYS) 1998-2000
Improvement of the Availability and Reduction of the Operating Costs of Coal Combustion Plants (ECSC COAL TECH)
1997-2000
Development of an Integrated Compact Oil Burner Boiler Unit (BRST- CT97-0703) 1998-1999
Integrated Aftertreatment System of DI Diesels for Cars (DIDTREAT) 1996-1998

Εθνικά και άλλα Ερευνητικά Προγράμματα

Διάρκεια

Παραγωγή υδρογονανθράκων ουδέτερου άνθρακα σε ηλιοθερμοχημικό σταθμό από νερό και διοξείδιο του άνθρακα (HYDROSOL-PLUS) 2013-2015
EASYTRIP: GR-BG E-Mobility Solutions (EASYTRIP) 2012-2014
Νανοδομήμενα Οξειδοαναγωγικά Υλικά και Μονολιθικοί Αντιδραστήρες για την Παραγωγή Ηλιακού Υδρογόνου με Αξιοποίηση Βιομηχανικών Πρώτων Υλών (NANOREDSOL)
Συντονιστής: ΕΤΕΣΑ
2011-2014
Mobile Laboratory for Environmental Pollution Measurements and Emission Control Systems Evaluation (MOBILAB)
Συντονιστής: ΕΤΕΣΑ
2006-2008
Αξιοποίηση Στερεών Αποβλήτων Μη-Μεταλλικών Ορυκτών στην Παραγωγή Υλικών Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας για Εφαρμογές Καθαρισμού Ρυπογόνων Απαερίων (VALORMIN)
Συντονιστής: ΕΤΕΣΑ
2003-2007
Simulation Tools for Νanoparticle Separators for Environmental and Pharmaceutical Applications (EPAN Greek-French)
2003-2005
Pilot-Scale Unit for Coating Catalytic Converters (EPET PAVE 2.1)
1999-2001
Electrochemically Promoted Chemical Vapor Deposition of Silicon Carbide Films (GSRT, PENED 99, Project 1939)
1999-2001
Development of an Exhaust Aftertreatment Simulator for Diesel Powered Vehicles (GSRT, Greek-Italian Collaborative Program)
Συντονιστής: ΕΤΕΣΑ
1999-2001
Development of an Integrated System of Catalytic Ceramic Filters, Membranes and Sensors for the Reduction and Control of Soot Particulate Emissions from Mobile and Stationary Sources (EPET II, OPTR-II 127)
Συντονιστής: ΕΤΕΣΑ
1998-2001